Disclaimer

Disclaimer

Renovia BV, alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan www.renovia.nl werken met de grootste zorg en zorgvuldigheid aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Renovia BV aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop / daardoor verstrekte informatie. Renovia BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Renovia BV worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Renovia BV.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/ of beheerder van deze website.